Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie, oświatowo-wychowawcza placówka wychowania pozaszkolnego, powołana w 1959 r, jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (siedziba: Warszawa, ul. Gdańska 2); w roku 1975 r. – zmiana nazwy na Młodzieżowy Dom Kultury. Dnia 01.12.1978 r. przeniesienie siedziby MDK na Bielany, ul. Andersena 4 (placówki przy ul. Gdańskiej 2 i Elbląskiej 43 pozostały filiami i pracowały w dotychczasowych lokalach, a od 01.01.1998 r., filie przejęła Gmina Centrum Dzielnica Żoliborz, jako placówkę własną - pod nazwą: Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Dnia 09.10.2002 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Andersena 4 otrzymał akt nadania imienia – jest to  imię pierwszego, wieloletniego dyrektora MDK - Marii Gwizdak.

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu, poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje zajęcia stałe, okresowe (letni i zimowy wypoczynek) lub okazjonalne (konkursy, przeglądy, wernisaże, wystawy, spektakle), wynikające z potrzeb środowiska lokalnego -  dostosowane do możliwości i potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym także zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

  
strona główna

OFERTA ZAJĘĆ
tańce
język niemiecki
młodzieżowa rada bielan
studio teatru i dramatu
bajki dla radio bajka
bielańska kapituła ośmiu
z matematyką za pan brat
studio piosenki
spotkania z baśnią
studio muzyczne
geografia z turystyką
zespół drama
taniec nowoczesny
breakdance
modelarstwo
ceramika
malarstwo i plastyka
gry sportowe i gimnastyka
aerobik - integracja

tenis stołowy
fotografia cyfrowa
muzyczny zespół
integracyjny "Brawo"

rytmika
rodzinne rękodziełka
zespół integracyjny
"podajmy sobie ręce"

praca na scenie
teatr lalkowy 
dokumenty
 
sekretariat
 
pracownicy
 
aktualności
 
kontakt
 
REKRUTACJA
 
 
plan imprez
 
lato w mieście

Copyright © Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak