Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie, oświatowo-wychowawcza placówka wychowania pozaszkolnego, powołana w 1959 r, jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (siedziba: Warszawa, ul. Gdańska 2); w roku 1975 r. – zmiana nazwy na Młodzieżowy Dom Kultury. Dnia 01.12.1978 r. przeniesienie siedziby MDK na Bielany, ul. Andersena 4 (placówki przy ul. Gdańskiej 2 i Elbląskiej 43 pozostały filiami i pracowały w dotychczasowych lokalach, a od 01.01.1998 r., filie przejęła Gmina Centrum Dzielnica Żoliborz, jako placówkę własną - pod nazwą: Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Dnia 09.10.2002 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Andersena 4 otrzymał akt nadania imienia – jest to  imię pierwszego, wieloletniego dyrektora MDK - Marii Gwizdak.

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu, poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje zajęcia stałe, okresowe (letni i zimowy wypoczynek) lub okazjonalne (konkursy, przeglądy, wernisaże, wystawy, spektakle), wynikające z potrzeb środowiska lokalnego -  dostosowane do możliwości i potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym także zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

  
strona główna

OFERTA ZAJĘĆ
tańce
język niemiecki
zajęcia teatralne
bielańska kapituła ośmiu
matematyka
studio piosenki
studio muzyczne
taniec nowoczesny
modelarstwo
ceramika
instrumenty pełne muzyki
dżwięk i gest
malarstwo i plastyka
gry sportowe i gimnastyka
aerobik

fotografia cyfrowa
muzyczny zespół
integracyjny "Brawo"

rytmika
rękodziełka
praca na scenie
gry sportowe i gimnastyka(tenis)


 
dokumenty
 
 
sekretariat
 
pracownicy
 
kontakt
 
REKRUTACJA
 
CERTYFIKAT
 
Pismo Kuratorium Oświaty
w Warszawie
w sprawie dopalaczy
 
 
 
 

Copyright © Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak